Παρασκευή, 24 Μάιος 2024
188082 επισκέψεις

Θεμελιακή γείωση - αντικεραυνικά (5/5/2008 - 25/5/2008)


Βασικά μέτρα για την Ασφάλεια των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση

-Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 6422/1934 και τα διατάγματα που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του), η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να εκτελείται μόνο από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους. Ο καταναλωτής προκειμένου να αναθέσει την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση της ηλεκτρικής του εγκατάστασης, θα πρέπει να ζητάει από τον ηλεκτρολόγο να του επιδεικνύει την επαγγελματική άδεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

-Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Πρότυπο του ΕΛΟΤ ΗΌ 384 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να εφαρμόζει ο αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος.

-Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης με Αρ. Φ. Α' 50/12081/642/26-7-06 (ΦΕΚ 1225/5-9-06) «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης», η εγκατάσταση διατάξεων διαφορετικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για την πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία, σε όλες τις Ε.Η.Ε. Σε όλες τις νέες Ε.Η.Ε., στις επεκτάσεις και τις τροποποιήσεις θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μία διάταξη διαφορικού ρεύματος.

Σε όλες τις παλιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευασθεί με τους παλιούς Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα από το σύστημα γειώσεως του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μία διάταξη διαφορικού ρεύματος.

Η εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος στις παλιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας από τη δημοσίευση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2009.

- Σύμφωνα με το Άρθρο της Υπουργικής απόφασης, με Αρ. Φ. Α' 50/12081/642/26-7-06 (ΦΕΚ 1225/5-9-06) «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης», σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, μετά τη δημοσίευση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε. ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.

Η υποχρέωση της κατασκευής της θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές έχει εισαχθεί στον Κτιριοδομικό Κανονισμό με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με Αρ. Οικ. 999/3-1-07 και ως εκ τούτου είναι υποχρέωση των υπεύθυνων Μηχανικών και των Ιδιοκτητών όλων των νεοαναγειρόμενων οικοδομών να εφαρμόσουν τις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις, για την ασφάλεια των Ε.Η.Ε.« επιστροφή στα σεμινάρια

> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά