Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2024
186689 επισκέψεις

Αίτηση εγγραφής μέλους


Προϋποθέσεις εγγραφής στον Σύνδεσμο

  1. Μπορούν να εγγραφούν μόνο όσοι είναι Αδειούχοι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Σύνδεσμο στην Ελλάδα.

Διαδικασία συμπλήρωσης σχετικής αιτήσεως του ηλεκτρολόγου και προσκόμιση σε φωτοαντίγραφα:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
  3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών - επιτηδεύματα
  4. Αντίτιμο εγγραφής 100€
Συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης εγγραφής μέλους στο Σωματείο> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά