Παρασκευή, 24 Μάιος 2024
188071 επισκέψεις

Σεμινάρια κατάρτισης επαγγελματιών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β' κατηγορίας επικυνδινότητας


Πρόκειται για σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών τα οποία υλοποιούνται σε επτά πεντάωρα και αφορούν την κατάρτιση επαγγελματιών που σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας ασχολούνται με δραστηριότητες μέσης επικινδυνότητας. Το Υπουργείο Απασχόλησης έχει χωρίσει αυτά τα επαγγέλματα σε εννέα κατηγορίες οι οποίες είναι:
  1. Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων
  2. Πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων
  3. Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
  4. Επιχειρήσεις κατασκευής παντώς είδους από ξύλο
  5. Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντώς είδους από μέταλλο
  6. Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών ειδών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντώς είδους από ύφασμα δέρμα και γούνα
  7. Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγέλματα
  8. όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες ομάδες.

Η έγκριση των σεμιναρίων αυτών γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας μετά την κατάθεση από τον φορέα υλοποίησης (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) ενός φακέλου μέρος του οποίου περιλαμβάνει αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων αλλά και τα επαγγελματικά προσόντα του εργοδότη μπορεί να καταρτισθεί είτε ο ίδιος ο εργοδότης είτε κάποιος εργαζόμενος της επιχείρησης.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 6 εργαζομένους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα με τα άρθρα 13 του Ν. 1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης του.

Σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 3 εργαζομένους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρηση του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών σύμφωνα με τα άρθρα 13 του Ν. 1568/1985 και 6 του Π.Δ. 17/1996 και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. Σε Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 6 εργαζόμενουςεπιτρέπεται να αναλάβει ένας από τους εργαζόμενους τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρηση αρκεί ο εργαζόμενος αυτό να κατέχει για τουλάχιστον 8 χρόνια πτυχίο τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης του. Η υλοποίηση των σεμιναρίων ξεκινάει 45 ημέρες μετά την κατάθεση του παραπάνω φακέλου δεδομένου ότι έχει εγκριθεί από αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου. Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 60€ ανά άτομο που θα ολοκληρώσει την κατάρτιση. Το συνολικό ποσό ανά σεμινάριο κατατήθετε με ευθύνη του Συνδικαλιοτικού φορέα σε λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ το αργότερο δύο μέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με ταυτόχρονη αποστολή του καταθετηρίου στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Στα συγκεκριμένα σεμινάρια δεν επιτρέπεται καμία ώρα απουσίας.« επιστροφή στα σεμινάρια

> ΥΑ. 1222/2006 Θεμελιακή Γείωση
Έκθεση Παράδοσης Θεμελιακής Γείωσης

> Νέα Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη του Ν.4483/1965. Μετά την ΥΑ με αρ. 101195 (ΦΕΚ Β' 4654/8-10-2021
Επίσημα έντυπα της Υ.Δ.Ε.

Έντυπα που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση
> Έντυπα (αιτήσεις, δηλώσεις κλπ) - ΔΕΔΔΗΕ
> Αιτήσεις ΟΤΕ
> Χορήγηση Άδειας Ηλεκτρολόγου
Αίτηση Άδειας Συνημμένα δικαιολογητικά

> Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Ηλεκτρολόγου
Συνημμένα δικαιολογητικά
> Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας
μία σειρά από σήματα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς

Δείτε αναλυτικά